Samen met ouders

Ouders en school: de handen ineen

Als team van De Hoeksteen hechten wij grote waarde aan het contact met u: de ouders en/of verzorgers. Een goede relatie tussen thuis en school is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van uw zoon of dochter.Wij proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van uw kind op onze school. Daarnaast houden wij u via berichtjes op Social Schools op de hoogte van gebeurtenissen en activiteiten binnen en buiten de school. We verwachten van u dat u ons ook op de hoogte houdt van relevante informatie. U kunt ook op een actieve manier betrokken zijn bij uw schoolgaande kinderen.

Voortgangsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een startgesprek. Met iedere ouder wordt (dan) afgesproken welke contactmomenten (en met wie) het komende jaar worden ingezet. Denk aan: driegesprek, evaluatiegesprek, vaste mail- of belmomenten, mail, videobellen, …….

Deze contactmomenten worden bij voorkeur direct vastgelegd. Ook wordt er geïnventariseerd welke collectieve bijeenkomsten er nodig zijn in het belang van het kind. Bijvoorbeeld informatieavond leerjaar 8. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Ouders en school verlenen hun commitment hieraan.

Gesprek tussendoor

Als u tussentijds behoefte heeft om iets met de leerkracht te bespreken, dan maken wij daar altijd ruimte voor na schooltijd. Wij vinden het fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Veel ouders halen hun kind op. U kunt altijd de leerkracht even aanspreken om iets te vragen of een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek. Met vragen kunt u ook bij de schoolleiding terecht.

Kijkkwartiertje 

Er zijn regelmatig kijkkwartiertjes in de onder-, midden- en bovenbouw waarbij u het werk van uw kind(eren) kunt bekijken. De data voor de kijkkwartiertjes vindt u in de jaarkalender.

Medezeggeschapsraad

De medezeggeschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Het doel van de MR is de algemene gang van zaken op school te bespreken.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie wordt betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van activiteiten binnen de school.